NL
EN

Algemene voorwaarden Blauw Gras B.V. 2018 – 2

Algemene voorwaarden Blauw Gras B.V. 2018 – 2

Algemene voorwaarden Blauw Gras B.V.

Versie: 2.0
Datum: 03-04-2018

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Blauw Gras: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blauw Gras B.V., dan wel elke rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of elke andere aan Blauw Gras gelieerde vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan. Blauw Gras is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62228803. Het btw-nummer van Blauw Gras is NL854716725B01.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van diensten wordt aangegaan.

Offerte: Het door Blauw Gras gedane aanbod voor het leveren van diensten.

Overeenkomst:Elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Blauw Gras, waaronder (maar niet uitsluitend) verstaan dient te worden de overeenkomsten tot het verzorgen van Diensten.

Diensten: De door Blauw Gras te verlenen diensten in de breedste zin van het woord, waaronder, maar niet uitsluitend wordt verstaan het ontwikkelen van strategieën op het gebied van digitale en/of social media aanpak, het ontwikkelen van onder andere creatieve content, activaties en digitale platforms en het ontwikkelen en verzorgen van social advertising, monitoring en webcare, waartoe Opdrachtgever en Blauw Gras een Overeenkomst sluiten.

 

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke Offerte van Blauw Gras en elke Overeenkomst met Blauw Gras. De algemene voorwaarden staan tevens vermeld op de website blauw-gras.com.

Afwijkingen van deze voorwaarden door Opdrachtgever gelden uitsluitend voor zover Blauw Gras deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd. Afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de Offerte en/of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

Blauw Gras is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten en Offertes vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.

Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Blauw Gras worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Blauw Gras in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever (of van door Opdrachtgever ingeschakelde derden) wordt uitdrukkelijk verworpen.

Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Blauw Gras en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offertes en Overeenkomsten
Alle Offertes en prijsopgaven zijn indicatief en geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.

Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Blauw Gras aan deze afwijkingen niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blauw Gras schriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Wijzigingen van de in de Overeenkomst overeengekomen opdracht, kunnen uitsluitend schriftelijk overeen worden gekomen.
Artikel 4: Goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever
Bij de uitvoering van de Overeenkomsten zal Blauw Gras zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich hierbij ten behoeve van Opdrachtgever maximaal inspannen voor het best te behalen resultaat.

Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van Overeenkomst, kan Blauw Gras bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van door Blauw Gras in te schakelen derden zal, voor zover mogelijk en redelijk, in overleg met de Opdrachtgever worden bepaald. Blauw Gras zal hierbij vanzelfsprekend zorgvuldig handelen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door Blauw Gras mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Blauw Gras zijn verstrekt, heeft Blauw Gras het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Honorarium
Het honorarium voor de door Blauw Gras te verrichten werkzaamheden betreft ofwel een totaalbedrag voor de gehele opdracht, ofwel een totaalbedrag per maand. Indien de werkzaamheden door toedoen van Opdrachtgever (gedurende een periode) geen doorgang kunnen vinden, blijft Blauw Gras gerechtigd het totaalbedrag (al dan niet per maand) in rekening te brengen.

Door Blauw Gras gehanteerde en geoffreerde tarieven zijn gebaseerd op bedragen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij Blauw Gras bekend waren ten tijde van het opstellen van de Offerte. Voor zover de bedragen en voorwaarden tussen voornoemd moment en het moment van het leveren van de Diensten wijzigingen in het nadeel van Blauw Gras, heeft Blauw Gras het recht in dat verband haar geoffreerde tarieven te wijzigen.

Blauw Gras is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan Blauw Gras haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst, zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Blauw Gras is om haar moverende redenen te allen tijde gerechtigd de volledige betaling (of een deel ervan) als voorschot te verlangen. Voor zover een Opdrachtgever dit voorschot niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is Blauw Gras gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Voor zover Blauw Gras aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig te vergoeden. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

Blauw Gras zal door haar te maken zogenaamde “out of pocket” kosten aan de Opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Opdrachtgever ingeschakelde derden . Deze kosten zullen in redelijkheid worden gemaakt, alsmede – voor zover redelijkerwijs mogelijk – vooraf met Opdrachtgever besproken worden. Blauw Gras zal ter zake alle noodzakelijke en toereikende bescheiden overleggen op eerste verzoek van Opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling
Facturen ten behoeve van honoraria en kosten van Blauw Gras zullen periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Blauw Gras aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Blauw Gras kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand (en bij handelspartijen de hoogte van wettelijke handelsrente), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend.

Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke (en eventueel gemaakte gerechtelijke) incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Blauw Gras kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Blauw Gras is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Blauw Gras. Iedere aansprakelijkheid van Blauw Gras jegens Opdrachtgever, is te allen tijde beperkt tot het – door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Blauw Gras te dier zake daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

Wanneer Blauw Gras bij de uitvoering van Overeenkomst derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal Blauw Gras rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Opdrachtgever overdragen.

Blauw Gras is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor door Opdrachtgever indirect geleden schade en/of voor het geval dat Blauw Gras is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige data en/of gegevens.

Blauw Gras is niet aansprakelijk voor de (tijdelijke) onbereikbaarheid van social platforms, dan wel voor fouten in de systemen of functionaliteiten (al dan niet als gevolg van updates of patches) van Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube, Google+ en/of Twitter.

Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de Diensten ten behoeve van de Overeenkomst zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

 

Artikel 8: Intellectuele- en industriële-eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele-of industriële-eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde en/of geleverde werken, waaronder specifiek ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde strategieën, creatieve content, advertising, digitale platformen, activities overeenkomsten, modellen en andere documenten, berusten uitsluitend bij Blauw Gras of diens licentiegevers.

Blauw Gras geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van Blauw Gras aldus niet toegestaan deze werken ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt Blauw Gras, zonder enig recht te verliezen, een – nader in redelijkheid vast te stellen – vergoeding toe.

Artikel 9: Geheimhouding

Blauw Gras en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden.

 

Artikel 10: Beëindiging
Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

Blauw Gras is bevoegd elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Blauw Gras en Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen of haar verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever:

ook na ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet nakomt;
surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, of failliet is verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat;
de voor de nakoming overeengekomen zekerheid vooraf niet heeft gesteld of onvoldoende is; en/of in zodanige omstandigheden verkeert dat Blauw Gras goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

De bevoegdheid tot beëindiging of opschorting laat onverlet het recht van Blauw Gras daarnaast schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Blauw Gras is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Blauw Gras zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.